بایگانی ماهیانه: دسامبر 2015

کلام رسول مهربانی

 

رسول خدا صلى الله علیه و آله :

لیسَ إیمانُ مَن رآنی بعَجَبٍ و لکنّ العَجبَ کلَّ العَجبِ لِقومٍ رأَوا أوْراقا فیها سَوادٌ فآمَنوا بهِ أوّلِهِ و آخِرهِ؛

ایمان آوردن کسى که مرا دیده شگفت آور نیست بلکه شگفتى بسیار از مردمانى است که [تنها] برگه هایى نوشته شده دیدند و از ابتدا تا انتها به آن، ایمان آوردند.